top of page

ข้อมูลบริษัท:
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คำแถลงวิสัยทัศน์

สู่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสกรูน๊อต ลวดดึงเย็น และเหล็กกล้าชั้นนำของภูมิภาค  สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ wirerod ที่มีมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

พันธกิจ

คุณภาพ

  • ผลิตและจัดจำหน่ายลวดรัดและผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพเชื่อถือได้

  • ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพระดับสากล

การเติบโตอย่างยั่งยืน

  • บริหารจัดการโดยทีมเวิร์ค

  • มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมสำหรับข้อกังวลของทุกฝ่าย

ค่านิยมหลัก

  • ความมุ่งมั่น 

  • ความขยันหมั่นเพียร

  • ความซื่อสัตย์ 

  • ประสิทธิภาพ

bottom of page