top of page

ข้อมูลบริษัท:สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

IMG_1980_resize.JPG

ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015, ISO/TS- 16949:2009 จากสถาบัน URS ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบัน URS ไทยแลนด์แบรนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก และได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) นับเป็นโอกาสสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อ เนื่องของบริษัทฯ

 

ผลจากความสำเร็จนี้ ได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และบุคลากรที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีมาตรฐานที่สูง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้ง

 

ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของบริษัทสกรู-น็อต ของคนไทยที่ก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตสกรูน็อตอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 

ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าคณะผู้บริหาร และบุคคลากรทุกท่านของบริษัท ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด และเป็นส่วนสำคัญยิ่งในความสำเร็จครั้งนี้

สุเทพ ก้องธรนินทร์

bottom of page