top of page

ข้อมูลบริษัท:การควบคุมคุณภาพ

ความมุ่งมั่นคุณภาพ

  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและการผลิต

  • ลดการร้องเรียนของลูกค้า

  • บรรลุผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

  • ควบคุมการส่งมอบตรงเวลาตามกำหนดเวลา

  • ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ISO9001_2015.png
Register-Head-Marking-KEF-(1).jpeg
IATF16949_2016.png
Cer_THAILAND’S BRAND.jpeg
bottom of page