top of page

ข้อมูลบริษัท: การกำกับดูแลความยั่งยืน

ISO14001_2015.png

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด ตระหนักดีว่าการผลิตของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด บริษัทรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ  ได้รับการรับรอง ISO 14001 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงการริเริ่มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสายการผลิตของเรา รวมถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1MW เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียว การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจาก BFC นั้นสะอาดและปลอดภัย เพื่อกำจัด แยกขยะ นำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสียจากอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงพร้อมการส่งมอบตรงเวลาตรงตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม

  • ป้องกันมลภาวะและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

  • ปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

  • สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

  • อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

  • ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2.PNG
Capture.PNG
3.PNG
bottom of page